𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟

𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖

𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞

𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐬𝐨 𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐛𝐚𝐛𝐲.𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞...

۱۴۶ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ۱۰۰ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۰ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

خلاصی!

𝐌𝐨𝐫𝐞 ۱۰۹ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ۱۲ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۱ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

آن دورترها

۲۰ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۳ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

"غمگین‌ترین دیالوگ"

𝐌𝐨𝐫𝐞 ۳۶ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ۲۳ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۵ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

اولین عاشقانه معروف"

۱۹ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۴ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

زندگی برای تو!

𝐌𝐨𝐫𝐞 ۷ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ۱۴ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۳ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

همون جعبه؟

𝐌𝐨𝐫𝐞 ۵۸ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ۹ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۴ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

سناریوی بی‌پایان

𝐌𝐨𝐫𝐞 ۱۲ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ۱۲ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۴ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

اسمت؟

𝐌𝐨𝐫𝐞 ۲۱۷ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ۱۲ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۶ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

افسانه...

𝐌𝐨𝐫𝐞 ۳ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ۴ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۴ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞

آغاز و پایان

𝐌𝐨𝐫𝐞 ۲ 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 ۶ 𝐋𝐢𝐤𝐞 ۸ 𝐃𝐢𝐬𝐥𝐢𝐤𝐞
함께 웃고 함께 울고
با هم می خندیدیم، با هم گریه می کردیم

이 단순한 감정들이 내겐 전부였나 
حدس میزنم این احساسات ساده همه چیز من بودن

언제쯤일까
قرار کی باشه؟

다시 그댈 마주한다면?
اگه بتونم دوباره تو رو ملاقات کنم؟

눈을 보고 말할래요
میخوام به چشمات نگاه کنم

보고 싶었어요
و بگم، دلم برات تنگ شده..
𝐡𝐨𝐦𝐞𝐨𝐰𝐧𝐞𝐫𝐬